Aktieägarförteckning

Aktiekapitalet i Nordic Leisure AB uppgår till 11 322 076,20 kronor. Det totala antalet aktier uppgår till 56 610 381 aktier, samtliga i en serie.

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0.20 kronor och berättigar till en röst och har lika andelar i bolagets tillgångar och vinster.

De tio största aktieägarna framgår nedan. Denna lista baseras på uppgifter från Euroclear vilket medför att förvaltare av aktier ingår och att de faktiska ägarna därför inte alltid framgår. Listan är kompletterad med av enskilda aktieägare till bolaget redovisade innehav.

Den "fria floaten” av antalet aktier i bolaget uppgår till cirka 65%. Detta utifrån definitionen att den fria floaten utgörs av aktier i bolaget som fritt kan handlas av allmänheten. Således ingår inte följande typer av ägandeformer: 1. Insiderägande av anställda och styrelsemedlemmar. 2. Enskilda ägare med en ägarandel om 10% eller mer. 3. Både privat och institutionellt ägande som är att betrakta som strategiskt.

Bolaget har cirka 4 000 aktieägare.

Bolagets tio största aktieägare per 2017-06-30

NamnKapital & Röster
Nordea Bank Sverige25.8%
Erlinghundra AB22.1%
Humle Kapitalförvaltning4.8%
Anders Tangen med bolag4.7%
Vision Invest AB3.9%
Hans Isoz2.9%
Michael Pettersson med bolag2.9%
Claes Hallén med bolag2.7%
K&M Pettersson2.7%
Filip Andersson1.9%