Aktieägarförteckning

Aktiekapitalet i Nordic Leisure AB uppgår till 11 322 076,20 kronor. Det totala antalet aktier uppgår till 56 610 381 aktier, samtliga i en serie.

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0.20 kronor och berättigar till en röst och har lika andelar i bolagets tillgångar och vinster.

De tio största aktieägarna framgår nedan. Denna lista baseras på uppgifter från Euroclear vilket medför att förvaltare av aktier ingår och att de faktiska ägarna därför inte alltid framgår. Listan är kompletterad med av enskilda aktieägare till bolaget redovisade innehav.

Den "fria floaten” av antalet aktier i bolaget uppgår till cirka 55%. Detta utifrån definitionen att den fria floaten utgörs av aktier i bolaget som fritt kan handlas av allmänheten. Således ingår inte följande typer av ägandeformer: 1. Insiderägande av anställda och styrelsemedlemmar. 2. Enskilda ägare med en ägarandel om 10% eller mer. 3. Både privat och institutionellt ägande som är att betrakta som strategiskt.

Bolaget har cirka 2 000 aktieägare.

Bolagets tio största aktieägare per 2016-11-01

NamnAntal aktierÄgarandel
Erlinghundra AB12 506 34922.09%
Nordea Bank11 685 08020.64%
Michael Pettersson med bolag4 882 7398.63%
Humle Kapitalförvaltning2 803 8504.95%
Svenska Handelsbanken2 407 0084.25%
Anders Tangen2 010 5003.55%
Vision Invest AB1 955 6223.45%
Swedbank1 848 4013.27%
Hans Isoz1 676 5032.96%
Claes Hallén med bolag1 548 8072.74%
Övriga13 285 52223.47%
 56 610 381100.00%