Ersättningar

Ersättningar till VD, styrelse samt incitamentsprogram

Ersättningar till styrelsen

Årligt arvode utgår i enlighet med beslut på bolagsstämma 2017 med 150 000 kr till styrelseordförande och med 100 000 kr till respektive ledamot. Till en vald styrelseledamot som samtidigt innehar rollen som verkställande direktör utgår inget styrelsearvode.

Ersättning till VD


Incitamentsprogram

Nordic Leisure AB (NLAB) har ett utstående incitamentsprogram, vilket ger innehavarna rätt att teckna teckningsoptioner för en premie om 0.52 SEK per teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i NLAB för ett lösenpris om 5.20 SEK per aktie. Programmet kallas för TO-2017 och teckningstiden löper mellan den 1 juli 2017 till den 29 december 2017. Beslut om programmet fattades vid bolagstämma den 23/1, 2015, och omfattar maximalt 6 000 000 teckningsoptioner och därmed maximalt lika många nya aktier i NLAB.

Vid full teckning tillförs NLAB 34 320 000 SEK.